Wat staat er in de arbeidsovereenkomst?

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen u en uw werkgever. U heeft een arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) als u in dienst bent van een werkgever en loon krijgt. U bent dan in loondienst. Dit heet ook wel dienstverband of dienstbetrekking.

Employment Contract

Wat staat er verder nog in een arbeidscontract?

Ten slotte kun je andere bepalingen opnemen in het arbeidscontract: een proefbeding, concurrentiebeding, relatiebeding en incorporatiebeding. Proeftijdbeding Een proeftijdbeding is een bepaling waarmee je een proeftijd kunt afspreken bij arbeidsovereenkomsten voor langer dan 6 maanden. Je moet je daarbij houden aan de maximale lengte van een proeftijd.

De maximale lengte van een proeftijd is 1 maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar duurt. Of maximaal 2 maanden als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer duurt dan 2 jaar.

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de maximale lengte van een proeftijd 2 maanden.

Concurrentiebeding Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in de mogelijkheden om bij een concurrent te gaan werken. Het is van groot belang dat deze bepaling heel secuur wordt opgesteld. Anders is de kans groot dat je er niets aan hebt.

Neem bijvoorbeeld in het concurrentiebeding een geografische beperking en een beperking in tijd op. Bijvoorbeeld door te bepalen dat een werknemer niet mag werken binnen 5 kilometer van de hoofdvestiging van de werkgever en niet gedurende 1 jaar na het einde van het dienstverband.

Hoofdregel is dat een concurrentiebeding alleen is toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. En alleen als de werkgever kan motiveren dat een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan een dergelijk beding ook in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen.

Relatiebeding Een relatiebeding beperkt een werknemer in de relaties die hij mag benaderen na het einde van het dienstverband. Deze bepaling voorkomt dat een ex-werknemer je relaties en klanten benadert. Let op: vergeet niet om een boetebeding te koppelen aan het concurrentiebeding en het relatiebeding.

Incorporatiebeding Een incorporatiebeding zorgt ervoor dat regels in andere documenten van toepassing worden verklaard. Denk aan de regels in een personeelsreglement, verzuimreglement of socialmediaprotocol. Let op: de kracht van een bepaling en de haalbaarheid van een vordering is altijd afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.

Wat moet er in een arbeidscontract staan? In een arbeidscontract staan de afspraken die gemaakt zijn tussen een werknemer en werkgever, zoals de ingangsdatum van het contract, de duur van de overeenkomst, de functie van de werknemer, de arbeidsduur, het salaris en de van toepassing zijnde cao. Het contract kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten. Het is niet verplicht om een schriftelijk arbeidscontract op te stellen, een mondelinge overeenkomst is juridisch ook bindend. Het is echter raadzaam om de gemaakte afspraken altijd schriftelijk vast te leggen.

Er is juridisch sprake van een arbeidscontract wanneer:

 • er loon betaald wordt;
 • er sprake is van een gezagsverhouding;
 • als de werknemer verplicht is de arbeid zelf te verrichten.
 • Bij het inhuren van een freelancer of zzp’er mag er geen sprake zijn van een gezagsverhouding of de verplichting om de werkzaamheden zelf te verrichten. Is dit wel het geval? Dan kan de relatie tussen de freelancer en de opdrachtgever aangemerkt worden als arbeidsverhouding en krijgt de opdrachtgever wettelijke verplichtingen als werkgever. Bijvoorbeeld afdracht van premies werknemersverzekeringen en doorbetaling bij ziekte.

  Een werkgever is wettelijk verplicht om binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk een aantal zaken aan de werknemer aan te leveren:

  – Naam en woonplaats van werknemer en werkgever; – Plaats(en) waar werknemer werkzaam is; – Een functiebeschrijving; – Datum van indiensttreding en einddatum bij een tijdelijk arbeidscontract; – Het aantal werkuren; – Het salaris en de datum van uitbetaling; – De lengte van eventuele proeftijd, nooit langer dan twee maanden; – De hoogte van de vakantietoeslag en het aantal vakantiedagen; – De duur van de opzegtermijn; – Een eventueel geldende cao.

  Er is een verschil tussen tijdelijke en vaste contracten. In geval van een tijdelijk contract moet je als werkgever ook met de volgende zaken rekening houden:

  – De aanzegtermijn van één maand bij tijdelijke contracten met een looptijd langer dan zes maanden – Een concurrentie- of relatiebeding is in beginsel niet meer toegestaan bij tijdelijke contracten. – Alleen in contracten aangegaan voor de duur van meer dan zes maanden mag een proeftijd van één maand opgenomen worden. Deze mag bij een cao verlengd worden tot maximaal twee maanden.

  Meer informatie Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

  Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Wij raden je aan om een schriftelijk arbeidscontract op te stellen. Neem minimaal de volgende onderdelen op.

  De basisgegevens zijn:

 • naam en adres van je bedrijf;
 • naam van degene die je bedrijf vertegenwoordigt;
 • naam en adres van je werknemer, en voor de salarisspecificatie ook geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Daarnaast gaat het om gegevens over het dienstverband:

 • datum van indiensttreding;
 • standplaats;
 • functie;
 • de duur van de overeenkomst bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • de opzegtermijnen voor de werkgever en de werknemer.
 • Geldt voor jouw bedrijf of branche een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)? Dan geef je ook aan welke cao van toepassing is op het arbeidscontract. Gaat het om een minimum-cao? Dan mag je hiervan afwijken als dit in het voordeel van je werknemers is. Van een standaard-cao mag je niet afwijken.

  De primaire arbeidsvoorwaarden zijn:

 • het aantal werkuren per week of per dag;
 • salaris (bij voorkeur bruto) en vakantiebijslag;
 • vakantiedagen.
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de afspraken die je maakt naast de reguliere afspraken. Denk aan:

 • dertiende maand;
 • bonus;
 • opleidingsfaciliteiten;
 • auto, telefoon of laptop van de zaak;
 • collectieve ziektekostenverzekering.
 • Lees hier meer over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

  FAQ

  Wat staat er in de arbeidsvoorwaarden?

  Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. U spreekt deze voorwaarden af met uw werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao.

  Waar moet je op letten bij een arbeidsovereenkomst?

  Er zijn verschillende soorten arbeidscontracten, zoals een vast contract (onbepaalde tijd), een tijdelijk contract (bepaalde tijd), een uitzendcontract, een detacheringscontract, een modelcontract en een oproepcontract.

  Is een arbeidsovereenkomst verplicht?

  Dit zijn de 7 dingen waar je goed op moet letten bij het tekenen van een arbeidsovereenkomst!
  1. Proeftijd. Een proeftijd staat bijna altijd in een arbeidscontract. …
  2. Periode. Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde periode. …
  3. Vakantie. …
  4. Concurrentiebeding. …
  5. Opzegtermijn. …
  6. Studiekosten. …
  7. Ziekte.

  Leave a Reply