Wat is de betekenis van Kwaliteitszorg?

Hierop is geen antwoord te geven dat alle manieren om naar kwaliteit te kijken tot hun recht laat komen. Kwaliteit kan je namelijk van verschillende kanten bekijken. Consumenten vinden het onder meer belangrijk dat een product geschikt voor gebruik is, er mooi uitziet, betrouwbaar is en veilig. Vanuit het perspectief van de producent gelden heel andere voorwaarden voor kwaliteit. Zoals: In één keer de handelingen goed verrichten. Op het juiste tijdstip leveren. Op een bedrijfseigen manier werken. Altijd voor verbeteringen openstaan.

Kwaliteitszorg komt er op neer dat er gestuctureerd en zorgvuldig wordt gewerkt. Hoe meer taken en personen er bij de productie betrokken zijn, des te meer onderlinge afstemming er nodig is. Voordat een bedrijf volgens een bepaalde structuur kan werken, moet er worden gekeken naar de gewenste doelen op alle niveaus van het productieproces. Pas als alle doelen bepaald zijn, kan men de keuze van een kwaliteitsconcept gaan bepalen. Men kan volgens een van de volgende kwaliteitsconcepten te gaan werken. Een definitie van kwaliteitszorg kun je dus geven door te zeggen dat het werken volgens een bepaald kwaliteitsconcept, kwaliteitszorg is.

Omdat “op een bedrijfseigen manier werken” één van de aspecten van kwaliteitszorg is, bestaan er vele manieren om met de zorg voor kwaliteit om te gaan. Zo zal er in het onderwijs volgens een heel ander concept worden gewerkt, dan in bijvoorbeeld een garage.Zonder volledig te zijn, worden er in dit artikel een aantal voorbeelden genoemd. Als je dieper op de materie in wilt gaan, kun je bij de Open Universiteit een gratis cursus over kwaliteitszorg volgen.

ISO-normen zijn normen die internationaal erkend worden. Bedrijven met een ISO-certificaat, waar dan ook ter wereld, werken volgens dezelfde kwaliteitsnormen. Een ISO-certificaat is aan te bevelen voor bedrijven die internationaal opereren. Voor klanten en leveranciers is dan duidelijk volgens welk concept het bedrijf werkt. De afkorting ISO betekent International Organization for Standardization.

Kwaliteitszorg is het proces waarin de school doelstellingen bepaalt, ze weet te realiseren en de kwaliteit ervan weet te bewaken. Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten van een organisatie dat er op is gericht om de opbrengst van het primaire proces op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen of te houden.

Het waarborgen van onze kwaliteit

ISO gecertificeerd

Alle woonhuizen binnen de pijler Woonzorg zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. Ook alle nieuwe woonhuizen gaan mee in het certificeringstraject. Jaarlijks vindt een externe audit plaats waarbij de woonhuizen en het kwaliteitsmanagement geauditeerd worden. Met het behalen van dit certificaat voldoet onze organisatie aan internationale eisen en normen op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. Het team moet actief nagaan wat de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie is. Het onderwijsleerproces moet daarop afgestemd worden. Het team moet ook systematisch kijken hoe de leerlingen zich handhaven in het onderwijs en of de gestelde doelen behaald zijn. Evalueren is erg belangrijk als het gaat om kwaliteitszorg, want juist door te kijken wat wel en niet goed gaat, kunnen de werkpunten verbeterd worden. Een goede school evalueert dus regelmatig de kwaliteit van het onderwijsaanbod.

Hierop is geen antwoord te geven dat alle manieren om naar kwaliteit te kijken tot hun recht laat komen. Kwaliteit kan je namelijk van verschillende kanten bekijken. Consumenten vinden het onder meer belangrijk dat een product geschikt voor gebruik is, er mooi uitziet, betrouwbaar is en veilig. Vanuit het perspectief van de producent gelden heel andere voorwaarden voor kwaliteit. Zoals: In één keer de handelingen goed verrichten. Op het juiste tijdstip leveren. Op een bedrijfseigen manier werken. Altijd voor verbeteringen openstaan.

Het voorbeeld gaat over serviceverlening.Bij een bedrijf worden de klachten altijd naar volle tevredenheid van de klant opgelost. Het bedrijf hanteert echter geen vast systeem van dienstverlening. Dit houdt, naar de maatstaven van de kwaliteitszorg, niet vanzelfsprekend in dat de kwaliteit van de serviceverlening hoog is. Binnen het vakgebied van de kwaliteitszorg wordt onder andere gekeken naar het systeem dat bij het verlenen van service wordt gehanteerd. Bij medewerkers, die niet volgens een bepaald concept gewend zijn te werken, zal er een zekere weerstand ontstaan als het management besluit aan kwaliteitszorg aandacht te gaan besteden. Als zij vanaf het begin erbij betrokken worden zullen zij begrip voor de nieuwe werkwijze krijgen. Dit zal aanvaarding van een gestructureerd werkproces zeker ten goede komen.

Omdat “op een bedrijfseigen manier werken” één van de aspecten van kwaliteitszorg is, bestaan er vele manieren om met de zorg voor kwaliteit om te gaan. Zo zal er in het onderwijs volgens een heel ander concept worden gewerkt, dan in bijvoorbeeld een garage.Zonder volledig te zijn, worden er in dit artikel een aantal voorbeelden genoemd. Als je dieper op de materie in wilt gaan, kun je bij de Open Universiteit een gratis cursus over kwaliteitszorg volgen.

Kwaliteitszorg komt er op neer dat er gestuctureerd en zorgvuldig wordt gewerkt. Hoe meer taken en personen er bij de productie betrokken zijn, des te meer onderlinge afstemming er nodig is. Voordat een bedrijf volgens een bepaalde structuur kan werken, moet er worden gekeken naar de gewenste doelen op alle niveaus van het productieproces. Pas als alle doelen bepaald zijn, kan men de keuze van een kwaliteitsconcept gaan bepalen. Men kan volgens een van de volgende kwaliteitsconcepten te gaan werken. Een definitie van kwaliteitszorg kun je dus geven door te zeggen dat het werken volgens een bepaald kwaliteitsconcept, kwaliteitszorg is.

ISO-normen zijn normen die internationaal erkend worden. Bedrijven met een ISO-certificaat, waar dan ook ter wereld, werken volgens dezelfde kwaliteitsnormen. Een ISO-certificaat is aan te bevelen voor bedrijven die internationaal opereren. Voor klanten en leveranciers is dan duidelijk volgens welk concept het bedrijf werkt. De afkorting ISO betekent International Organization for Standardization.

FAQ

Wat betekent kwaliteitszorg in de zorg?

Kwaliteitszorg houdt in: het in kaart brengen en beheersen van werkprocessen en het verbeteren en bijsturen hiervan. Wij hebben kwaliteitseisen geformuleerd, werkprocessen in kaart gebracht, we meten kwaliteit, stellen verbeterpunten vast en plannen verbeteracties.

Hoe zorg je voor kwaliteitszorg?

Werken aan kwaliteitszorg
  1. Zorg voor kwaliteitsbewustzijn: elke dag een beetje beter.
  2. Gebruik een passend kwaliteitsmanagementsysteem.
  3. Start daarna met het sturen op kwaliteitsindicatoren.
  4. Borg dit proces met de Plan Do Check Act cyclus.
  5. Zorg voor een toename van het verandervermogen.

Waar denk je aan bij kwaliteitszorg?

Wij spreken van kwaliteitszorg als sprake is van: • praktische verbeterprojecten op het uitvoerende werkniveau; • het monitoren van de verbeteringen met enige structurele waar– borg van de verbeteringen; • communicatie over de kwaliteit met alle bij de zorg betrokken per- sonen en groepen; • het tijdig signaleren van …

Wat is kwaliteitszorg volgens het kwaliteitsbeleid?

Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen waarmee een organisatie aanstuurt op verbetering van, en aandacht voor, de kwaliteit van de geleverde diensten en/of producten. Kwaliteitszorg beslaat binnen een organisatie de totale managementfunctie dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en uitvoert.

Leave a Reply