wat is een non profit organisatie

Film Animatie Non-profit organisatie

Betekenis: Non-profit

Ook wel: ideëel

Non-profit houdt in dat het maken van winst geen doel is. Non-profitorganisaties hebben geen winstoogmerk. In plaats van een financiële opbrengst te realiseren, bijvoorbeeld om uit te keren aan aandeelhouders, zijn zij in het leven geroepen om een concrete missie na te streven of taak te vervullen. Meestal gaat het om ideële doelstellingen met een maatschappelijke waarde, zoals liefdadigheid, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, het opkomen voor bepaalde belangen, gezondheidszorg of hulpverlening.

Dat de dienstverlening van een organisatie non-profit is, wil nog niet zeggen dat deze gratis is. Er worden immers wel kosten gemaakt. Het betekent slechts dat er onder aan de streep geen winst gegenereerd hoeft te worden. Er kan daardoor gewerkt worden tegen kostprijs. Eventuele overschotten vloeien direct terug naar de doelstelling en de bijbehorende activiteiten van de organisatie.

De inkomsten van non-profitinstellingen kunnen, net als bij commerciële bedrijven, afkomstig zijn van klanten, maar vaak bestaan deze ook (grotendeels) uit subsidies en fondsen, contributies van leden en/of bijdragen in de vorm van giften of sponsoring.

Veel voorkomende rechtsvormen van non-profitorganisaties zijn de stichting en de vereniging. Wanneer de activiteiten een meer bedrijfsmatig karakter hebben komen ook de BV en NV wel voor.

Het doel van een non-profit organisatie is dus niet om winst te maken, maar het kan zijn dat mensen die gebruikmaken van de diensten van de organisatie daarvoor moeten betalen. De doelstellingen van non-profitorganisaties hebben vaak betrekking op de ondersteuninig van private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, vaak maatschappelijke doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn doeleinden in de politiek, ontwikkelingshulp, onderzoek of kunst. De organisaties mogen dan wel geen winstoogmerk hebben, ze hebben wel geld nodig. De inkomsten van een non-profitorganisatie zijn vooral afkomstig uit subsidies, giften en eigen inkomsten, zoals contributie van leden. Als een non-profitorganisatie wordt gesubsidieerd door de overheid, test de overheid de kwaliteit van de organisatie. Als de organisatie niet aan de kwaliteitseisen voldoet, kan de subsidie worden stopgezet. Een variatie op de term non-profitorganisaties is ‘Not Only For Profit (NOFP). Deze manier van ondernemen is vergelijkbaar met sociaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Non-profit en ondernemen komen samen bij NOFP en er wordt gestreefd naar maatschappelijke winst.

Non-profitorganisaties die zich inzetten in de politieke sector, hebben vaak als doel de rechten van burgers te beschermen en te bevorderen en de democratische rechtsstaat te versterken. Deze organisaties monitoren overheidsbeleid en waarschuwen wanneer overtredingen van mensenrechten plaatsvinden. Ook kunnen dergelijke non-profits zich richten op het verspreiden van ideeën en informeren van burgers over hun rechten. Non-profitorganisaties met politieke doeleinden kunnen wereldwijd actief zijn.

Na de registratie van je non-profit begint het echte werk. Je promoot je organisatie via bijvoorbeeld een website en het organiseren van bijeenkomsten. Je verzamelt fondsen en zet activiteiten en werkzaamheden op die je missie ondersteunen. Behaalde resultaten verwerk je in rapporten die je deelt met je donateurs, zodat ze inzage hebben in hoe hun geld is besteed. Zo lever je een bijdrage aan het verhelpen of bestrijden van een probleem.

Binnen de sector ontwikkelingssamenwerking vallen non-profitorganisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de levensstandaard van mensen. Dergelijke organisaties zijn actief in de landbouw, infrastructuur, gezondheidszorg en economische ontwikkeling. Grote non-profits ondersteunen vaak een overheid bij het verstrekken van bepaalde overheidsvoorzieningen, terwijl kleinere non-profits zich veelal richten op kleinschalige, lokale projecten met een directe impact op de verbetering van leefomstandigheden.

In principe kan iedereen een eigen non-profitorganisatie opzetten. Belangrijk daarbij is dat je een duidelijke visie hebt en een goed uitwerkingsplan. Je moet van tevoren onderzoeken of er behoefte is aan het doel waar je je voor wilt inzetten. Verder moet je in kaart brengen welke andere organisaties zich hiermee bezighouden en waar je financiering vandaan kunt halen. De volgende stappen kunnen je helpen bij het oprichten van een non-profitorganisatie.

Bij het starten van een non-profitorganisatie is het allereerst belangrijk om te definiëren welk probleem je wilt verhelpen. Wil je analfabetisme in je stad bestrijden, dan kun je bijvoorbeeld onderzoek doen naar en cijfers opvragen over ongeletterdheid in je woonplaats. Blijkt het aantal analfabeten in jouw stad helemaal niet zo groot te zijn vergeleken met andere steden, dan zal het waarschijnlijk lastig zijn financiering te ontvangen voor de bestrijding van lokaal analfabetisme. Bij het vaststellen van het probleem moet je daarom ook een inschatting maken van de maatschappelijke behoefte die er bestaat om het op te lossen.

FAQ

Wat valt onder non-profit?

Het zijn organisaties zonder een winstdoel, die zich meestal inzetten voor het milieu, armoede en mensenrechten. Een ngo is dus geen overheid. Het zijn nonprofit organisaties die werken met vrijwilligers en geld krijgen van donateurs. Ngo’s kunnen ook gesprekpartners zijn voor overheden.

Wat is een profit organisatie bedrijf?

Waar de profitsector staat voor geldwinst, vrije markt, concurrentie, groei en aandeelhouderswaarde, ijvert de nonprofit voor het welzijn van elke mens en voor solidariteit en kan die werken dankzij subsidies, legaten en het geschonken geld van kleine en grote weldoeners.

Welke bedrijven zijn profit?

Een organisatie waarbij winst maken een van de belangrijkste doelstellingen is.

Leave a Reply