Wat is de betekenis van Bemiddelaar?

Wat is een erkend bemiddelaar

Hoogsensitief: label of labiel?

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: hoogsensitief, label of labiel?

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

Een bemiddelaar is iemand die, al dan niet professioneel, een bemiddelende rol speelt tussen twee of meer partijen met de bedoeling een door hen beoogde transactie tot stand te brengen. Kenmerkend voor de aard van de werkzaamheden van de bemiddelaar is het overbrengen van feiten en standpunten zonder daarbij een eigen verantwoordelijkheid te dragen…

(in België) creatief gelegenheidswoord, bedacht door (de entourage van) de Belgische koning voor iemand die de officiële opdracht krijgt om te bemiddelen tussen de standpunten van de verschillende partijen en daarmee de vastgelopen onderhandelingen voor het vormen van een regering weer op gang te brengen; eigenlijk een informateur (zie aldaar) die…

De bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon. Hij komt tussen in de hoedanigheid van derde en niet als advocaat, noch als (scheids)rechter. Hij zal proberen de dialoog tussen de partijen terug te herstellen door te luisteren en een respectvolle communicatie te bevorderen. Naast een opleiding hoger onderwijs, moet hij een specifieke opleiding in ‘bemiddeling’ en op regelmatige basis permanente vorming volgen.

Indien een partij het geheim van de gesprekken schendt, kan die partij veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid kan enkel worden opgeheven met toestemming van alle partijen. De bemiddelaar heeft een beroepsgeheim en kan nooit als getuige worden opgeroepen. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the

Enkel akkoorden die worden afgesloten met een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar, kunnen in principe zonder het opnieuw ter discussie stellen van de inhoud van het akkoord uitvoerbaar verklaard worden, d.w.z. dezelfde kracht als een vonnis van een rechter krijgen. Bovendien kan in principe enkel een erkend bemiddelaar optreden bij een gerechtelijke bemiddeling.

FAQ

Wat betekent een bemiddelaar?

Wat doet een bemiddelaar? Een erkend bemiddelaar is professioneel opgeleid, neutraal en onafhankelijk, en treedt op om de communicatie tussen de (ex-)partners te begeleiden, de situatie te analyseren en het conflict hanteerbaar te maken. Hij neemt geen standpunt in en waakt over de belangen van alle partijen.

Hoe gaat een bemiddelaar te werk?

Bemiddeling is een vorm van conflicthantering waarbij een onafhankelijke bemiddelaar ondersteuning biedt aan de betrokken partijen om ze in de gelegenheid te brengen om samen tot overeenstemming te komen.

Hoe duur is een bemiddelaar?

Over het algemeen luistert de bemiddelaar naar beide partijen individueel en zorgt er vervolgens voor dat er een gesprek tot stand komt tussen beide partijen. De mediator zorgt er vervolgens voor dat beide partijen even veel aan het woord komen en elkaar rustig laten uitpraten.

Leave a Reply