Wat doet een ondernemingsraad (OR)?

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers. Wanneer je meer dan 50 medewerker in dienst hebt, ben je verplicht om een ondernemingsraad (OR) op te stellen. Ook parttimers, oproepkrachten en uitzendmedewerkers die twee jaar in dienst zijn horen bij deze 50 medewerkers. Heb je geen 50 medewerkers in dienst, maar staat in de CAO dat je een OR moet hebben, dan ben je ook verplicht deze op te stellen.

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel in een onderneming of organisatie. De OR mag meedenken over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. De OR kan door advisering of instemming invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Wat is een ondernemingsraad? | [Starten met de OR #1]

Wat mag je verwachten van de OR?

Enerzijds is de OR er om de medewerkers te vertegenwoordigen, anderzijds is de OR er om jou als werkgever van advies te voorzien en mee te denken over belangrijke beslissingen. Dit betekent dat ze invloed mogen uitoefenen op de keuzes die je wilt maken binnen je organisatie. Dit doen ze niet om je te dwarsbomen, maar omdat deze keuzes invloed hebben op de medewerkers en het werk. Het is van belang om de OR vroegtijdig te betrekken, om advies te vragen en naar hun visie te luisteren. Geef hen vertrouwen dat je open staat voor hun input, zodat ze zelf ook actief met je schakelen op het moment dat dit nodig is.

Een ondernemingsraad (OR) heeft meerdere doelen en taken:

 • De OR vertegenwoordigt de werknemers in een onderneming
 • De werknemer kan via de ondernemingsraad invloed uitoefenen op het beleid in de onderneming
 • De OR beschermt de belangen van de werknemers
 • De OR let op als er in de onderneming bijvoorbeeld zaken niet goed lopen. De OR bespreekt dit met de ondernemer
 • De OR heeft net als de directie (bestuurder) de verantwoordelijkheid om medezeggenschap goed te laten werken en te ontwikkelen
 • Wie zitten er in de Ondernemingsraad?

  Als werkgever bepaal je niet zelf wie er in de OR komen, die worden via een heuse OR-verkiezing door het personeel gekozen. Medewerkers die langer dan een half jaar in dienst zijn stemmen op medewerkers die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de OR. Medewerkers mogen zich alleen opgeven voor de OR wanneer ze minstens een jaar bij je organisatie werken. Bij organisaties tot honderd medewerkers heeft een OR vijf leden en dit loopt op tot maximaal 25 leden wanneer de organisatie groter wordt.

  Ben je kleiner dan 50 medewerkers, dan mag je ook een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen. Dit is alleen verplicht als het merendeel van je medewerkers daarom vraagt. De pvt heeft dezelfde rechten als een OR, ook wanneer je deze vrijwillig hebt ingesteld.

  FAQ

  Wat mag een ondernemingsraad?

  De Wet op de Ondernemingsraden geeft de ondernemingsraad (OR) een aantal rechten. Deze bevoegdheden zijn: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie van de werkgever. Vooraf duidelijke afspraken maken over het proces helpt in de samenwerking tussen de OR en bestuur of directie.

  Wat doet de ondernemingsraad niet?

  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen individuele of collectieve onderwerpen. De belangrijke bevoegdheden zoals het advies- en het instemmingsrecht (artikel 25 en 27 WOR) “sturen” een OR inderdaad naar het collectieve belang. Maar in deze artikelen staat niet dat de OR zich niet mag buigen over individuele kwesties.

  Waarom is er een ondernemingsraad?

  Voor bedrijven met 50 of meer medewerkers is een ondernemingsraad (OR) verplicht. De OR zorgt er onder meer voor dat de cao wordt nageleefd en dat mannen en vrouwen gelijk worden behandeld. Daarnaast wordt de OR betrokken bij belangrijke kwesties en als er moeilijke zaken spelen, zoals een reorganisatie.

  Wat is een goede ondernemingsraad?

  Hij bevordert dat: – er voldoende werkoverleg is; – er goede arbeidsomstandigheden zijn; – regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd; – medewerkers gelijk behandeld worden. De or heeft een aantal bevoegdheden.

  Leave a Reply