Nederlandse synoniemen voor ‘wat betreft’

aangaande, betreffende, inzake, nopens, omtrent, rond, ten aanzien van, wat .. aangaat, wat betreft. aangaande (vz) : betreffende, inzake, naar aanleiding van, nopens, omtrent, over, ten aanzien van, wat betreft.

Wat zijn synoniemen?

Aangaan onderstelt, dat ons belang er mee gemoeid is, evengoed als van een ander. Wacht, ik zal goed luisteren, want wat de spreker daar zegt, gaat ook mij aan. Loop maar door, het gaat jou niet aan. — Betreffen is als t ware meer een treffen, een mikken, een raken op iemand, al schijnen ook anderen bedoeld: Die vermaning betreft mij. (Wat de spreker daar zegt, gaat niet anderen aan, maar bepaaldelijk mij; hij vermaant mij persoonlijk, al zegt hij het niet uitdrukkelijk.) Raken is de platte uitdrukking voor aangaan: Raakt jou dat? Dat raakt je niet.

De beide eerste woorden zijn alleen in den 3den persoon enkelv. tegenw. tijd in gebruik na de woorden wat, zoover en zooveel. Zij zijn deftiger dan aangaan en betreffen, en drukken meer uit, dat een of ander belang of voordeel met de zaak gemoeid is. Wat mij aanbelangt, kunt ge uw gang gaan. Tusschen betreffen en aangaan bestaat geen verschil, dan alleen dat met aangaan het denkbeeld van persoonlijke deelneming verbonden is. Dat betreft u niet, d. i. de zaak is niet gezegd of gedaan met het oog op u; dat gaat u niet aan, gij hebt geen reden om u de zaak aan te trekken, uw belang is er niet mede gemoeid. Gemeenzamer en dikwijls met eene bijgedachte van toorn, is raken: Wat raakt u dat? In een ontkennenden zin is het zelfs plat. Dat raakt u niet.

5 puzzelwoorden gevonden voor `Wat betreft`

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek

AD
QUA
TERZAKE
AANGAANDE
BETREFFEND

FAQ

Wat is een ander woord voor relatief?

betrekkelijk, naar verhouding, verhoudingsgewijs. als synoniem van een ander trefwoord: naar verhouding (bn) : evenredig, proportioneel, relatief.

Wat is een ander woord voor wat?

wat (vnw) : dat, dewelke, hetgeen, hetwelk, welk, welke.

Wat is de betekenis van ten aanzien van?

ten aanzien van (vz) : aangaande, met betrekking tot, omtrent, ten opzichte van.

Is goed synoniem?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: goed (bn) : betrouwbaar, bevredigend, bruikbaar, degelijk, deugdelijk, geldig, gepast, geschikt, handig, passend, proper, solide.

Leave a Reply