sceptisch Nederlands woordenboek

Sceptisch betekent overigens ‘wantrouwig, geneigd tot twijfelen, niet gelovend dat iets goed is of goed zal aflopen’. Ook de verwante woorden scepsis en scepticus kunnen zowel met ‘sep’ als met ‘skep’ worden uitgesproken.

Skeptical Meaning

Sceptisch zijn wil zeggen dat men iets in twijfel trekt. Het doelt op een zekere achterdochtigheid, al heeft dat woord een iets negatievere bijklank dan wat sceptisch inhoudt. De term is terug te voeren naar de klassieke Griekse filosofen die de leer van de skeptikós aanhingen. Dit hield in de oudheid in dat men probeerde kennis te verifiëren door…

Wat is de definitie van scepsis?

Wat is een sepsis? Bij een sepsis reageert uw lichaam heel heftig op een bacterie, schimmel, virus of parasiet. U kunt bijvoorbeeld een sepsis krijgen bij een blaasontsteking, longontsteking of hersenvliesontsteking. Bij een sepsis krijgt u ernstige klachten.

Moralisme is een cultureel begrip, dat in eerste instantie duidt op de neiging tot moraliseren – dat wil zeggen, het oordelen over iets in morele termen, dat mogelijk niet moreel te beoordelen is. Een moralist ziet sommige dingen als zonder meer goed of kwaad.

v., 1. het rationeelmaken, verredelijking; m.n. (psychologie) het construeren van een redelijke verklaring voor een emotioneel gedrag; 2. (economie) een zo gunstig mogelijke organisatie van het produktieproces.

De correcte spelling is sceptisch, met een c.

scenario – zelfstandig naamwoord uitspraak: se-na-ri-o 1.

In het Belgische Rijkswapen en in de Britse regalia komt een scepter met een sculptuur van een hand voor. Dit is een “staf van gerechtigheid” of “hand van justitie”. Wanneer van iemand wordt gezegd dat hij “er de scepter zwaait“, wil dat zeggen dat hij daar de baas is.

toenadering – zelfstandig naamwoord uitspraak: toe-na-de-ring 1. het dichter bij iemand komen, meer contact krijgen ♢ ze hebben jarenlang ruzie gehad, maar nu is er wat toenadering 1.

[v. Gr. kruptos = verborgen] verborgen, duister, met een verborgen betekenis; wat je nu zegt is wel erg —.

onrealistisch – Bijvoeglijk naamwoord 1. geen betrekking hebbend op de werkelijkheid, abstract 2. onmogelijk ♢ Zoveel uren lesgeven, in zoveel verschillende groepen, op zoveel verschillende niveaus is een onrealistische opgave voor een docente met een 0,4 FTE aanstelling.

pessimistisch – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: pes-si-mis-ties 1. wie de neiging heeft om te denken dat alles slecht afloopt ♢ Stanley is nogal pessimistisch over het milieu Bijvoeglijk naamwoord: pes-si-mis-ties ….

Voordelen. De uitspraak dat we in ons hoofd een mooi uitzicht hebben en hoog en droog op afstand naar de zaken en naar onszelf kunnen kijken klopt precies. Het is de reden voor mensen om in hun hoofd te leven. In je hoofd leven geeft veiligheid, in ieder geval een bepaalde schijnveiligheid.

Rationaliseren definities Vervoegingen: heeft gerationaliseerd (volt. deelw.) met je verstand doorgronden en verklaren en daarbij je gevoel uitschakelen Voorbeelden: …

Toelichting: Productrationalisatie zorgt ervoor dat het aantal productvarianten wordt teruggebracht, bij voorkeur naar de meest actuele producten per branche/maatschappij.

Definities die `moralisme` bevatten:moralisme = het moralisme zelfst. naamw. Uitspraak: [mora`lɪsmə] levenshouding van waaruit alles volgens onwrikbare ideeën over goed of slecht wordt beoordeeld Voorbeelden: `kleinburgerlijk moralisme`, `een mor…

Moraal gaat over de handelingen en het gedrag die door de maatschappij als wenselijk worden gezien. Het betekent ook wel zeden. Moraal komt van het Latijnse woord moralis. Naast de wenselijke gedragingen kan de moraal ook de zedenles betekenen.

Definities die `moraliserend` bevatten: fabel = Een moraliserend-didactisch dierenverhaal, bijvoorbeeld van de Griek Aesopus of de Fransman La Fontaine. sprookje = •een meestal moraliserend verhaal voor kinderen waarin fantasiewezens en magie een belangrijke rol spelen.

dat is niet realistisch (gedacht), niet gebaseerd op, niet met de feitelijke toestanden of mogelijkheden voldoende rekening houdend; 3.

Onrealistisch definities naamw. Uitspraak: [ɔnrejalɪstis] 1) (van iemand) met verwachtingen die niet uitkomen Voorbeeld: `In het begin hadden ze allebei onrealistische verwachtingen van hun relatie. `Antoniem: realistisch 2) (van dingen)…

Hoe is de uitspraak van het woord scepter?

Doorgaans spreken we een c voor een e of i uit als [s]. Vergelijk scène, celibaat, scenario en dergelijke. De uitspraak met [sk] is te beschouwen als historisch. Het woord scepter hebben we via het Latijnse sceptrum afgeleid van het Griekse woord skeptron, dat staf betekent.

Scepticisme is de serieuze twijfel aan onze vermogens om kennis te bezitten. Deze twijfel is ofwel lokaal ofwel globaal. Lokaal scepticisme is bijvoorbeeld de twijfel aan onze kennis van wat goed en kwaad is, of kennis over de eigenschappen van God, of van de toekomst.

FAQ

Wat is een ander woord voor sceptisch?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: sceptisch (bn) : aarzelend, gereserveerd, onderzoekend, ongelovig, terughoudend, twijfelend.

Hoe zeg je sceptisch?

Sceptisch wordt uitgesproken met een k maar ook zonder, net zoals in scène. Hetzelfde geldt voor scepter. Beide uitspraken zijn goed. Er zijn taalgebruikers die de voorkeur geven aan de k-uitspraak om verwarring met septisch te voorkomen.

Wat is de betekenis van het woord weliswaar?

weliswaar = weliswaar bijwoordUitspraak: [`wɛlɪswar, wɛlɪs`war] <dit woord gebruik je om iets toe te geven, voordat je iets anders zegt> Voorbeeld: `Het is weliswaar laat, maar nog niet te laat.

Wat is de betekenis van het woord solide?

stevig, vast, hecht, massief.

Leave a Reply